Přihláška do kurzu – Jóga do hloubky 2024

Oddíl I – Osobní údaje

Name
Name
First
Last
Navštěvoval jste již někdy intenzivní kurz
Checkboxes
Cvičíte jógu každý den / pravidelně?

Oddíl II – Zdravotní stav

Jste vegetarián / vegan
Závislost na návykových látkách
Zhodnocení mého zdravotního stavu

Oddíl III – Motivace ke studiu

Pravidla kurzu Ájurvédy pro začátečníky (1. ročník), platební a smluvní podmínky

Od 5. října 2019 do 7. června 2020 (8 víkendů / 120 hodin)

Platba
 • Kolik zaplatím za kurz?
  1. Cena kurzu je celkově 15.000,‐ Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
 • Jakým způsobem mám kurz uhradit?
  1. Před začátkem kurzu musíte zaplatit poskytovateli zálohu na cenu kurzu v částce 2.000,‐ Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a registrační poplatek v částce 500,‐ Kč (slovy: pět set korun českých) a to buď hotově v kanceláři poskytovatele nebo bankovním převodem na č.ú. 670100‐2209804156/6210.
  2. Musíte při bankovním převodu uvést jako variabilní symbol své telefonní číslo, aby mohla být Vaše platba poskytovatelem identifikována, jinak může být Vaše záloha považována poskytovatelem za neuhrazenou.
  3. Záloha se stává nevratnou zahájením kurzu (okamžikem zahájení první lekce kurzu), i když později smluvní vztah s poskytovatelem zanikl.
  4. Zbývající cena kurzu v částce 12.500,‐ Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých) je splatná do 30 dnů ode dne zahájení kurzu, a to za stejných platebních podmínek jako je uvedeno výše.
  5. Můžete se domluvit s poskytovatelem na prodloužení splatnosti zbývající ceny kurzu. V takovém případě Vám poskytovatel schválí výši jednotlivých splátek, které budete hradit vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce (viz Příloha 1). V případě, že neuhradíte poskytovateli některou ze splátek řádně a včas, ztratíte tuto výhodu splátek a v dalším termínu splátky již budete muset uhradit celou zbývající cenu kurzu. I v případě splátkového kalendáře musíte uhradit poskytovateli cenu kurzu nejpozději do 15. 02. 2020.
Docházka
 • Co když se nemůžu dostavit na kurz?
  1. V případě nepřítomnosti na některé z lekcí kurzu se musíte předem poskytovateli omluvit z výuky.
  2. Po dohodě s poskytovatelem Vám může být zaslána audionahrávka či si budete moci vyzvednout videonahrávku ze zameškané výuky.
  3. Zameškanou výuku si musíte samostatně doma doplnit a také vypracovat. Před zahájením další lekce bude po Vás požadována práce k danému tématu v elektronické podobě, a to v rozsahu nejméně třech stran.
 • Co když chci svou účast na kurzu ukončit?
  1. Můžete svou účast na kurzu kdykoliv ukončit, ale toto Vaše rozhodnutí je třeba dopředu poskytovateli oznámit.
  2. Zůstává Vám povinnost uhradit cenu kurzu. Z některých důvodů může ovšem poskytovatel částečně cenu kurzu vrátit.
 • V jakých případech mi můžou být vráceny nějaké peníze?
  1. V případě, že podáte písemně u poskytovatele žádost o ukončení účasti na kurzu :
   • z důvodu vážných zdravotních potíží doložených lékařskou zprávou
   • z důvodu dlouhodobého odstěhování mimo Českou republiku
  2. O schválení této žádosti do 15 dnů rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni. Pro další informace nás navštivte na internetových stránkách www.yogasurya.cz
  3. Pokud jste již zaplatili celou cenu kurzu, bude Vám od plné ceny kurzu odečtena jednak částka 500,‐ Kč (registrační poplatek) a jednak částka 2.000,‐ Kč za každý měsíc, který započal od zahájení kurzu (od října s výjimkou prosince, kdy se kurz nekoná) do podání žádosti o ukončení účasti na kurzu, a rozdíl Vám bude vrácen.
  4. Pokud hradíte zbývající cenu za kurz ve splátkách, budete moci po schválení ukončení účasti na kurzu přestat splácet.
  5. Dále můžete ukončit svou účast po první lekci kurzu (v sobotu 21. října od 9 do 17 hod.) a nejste povinni hradit zbývající cenu kurzu. V tomto případě nebude účastníkovi vrácena záloha na cenu kurzu ve výši 2.000,‐ Kč, uhrazená před začátkem kurzu.
Certifikace
 • Je s absolvováním kurzu spojeno získání certifikátu?
  1. Účastník kurzu je oprávněn obdržet certifikát po úspěšném ukončení tříletého studia.
  2. K získání tohoto certifikátu musíte být osobně přítomni nejméně na 315 hodinách výuky. Na každé z
   lekcí Vám bude zapisována prezence. V případě, že odejdete z hodiny dříve nebo dorazíte později, lekce se Vám nebude k získání certifikátu započítávat.
Vyloučení z kurzu
 • Mohu být z kurzu z nějakého důvodu vyloučen?
  1. Můžete být z kurzu poskytovatelem vyloučen, pokud opakovaně i přes jeho písemné napomenutí:
   • nebudete dodržovat pravidla kurzu
   • budete svým chováním narušovat výuku a znemožňovat studium pro ostatní účastníky
   • budete svým chováním ohrožovat zdraví ostatních účastníků
  2. O Vašem vyloučení z kurzu rozhodne komise vyučujících většinou hlasů přítomných a o výsledku budete vyrozuměni.
  3. V případě vyloučení z kurzu jste povinni uhradit celou cenu kurzu.
Prohlášení

Tato pravidla platí pouze pro kurz Ájurvédy pro začátečníky (1. ročník) v roce 2019/2020. Všechna ostatní ustanovení, nepokrytá pravidly v této smlouvě, jsou uvedena v základních Smluvních podmínkách, zveřejněných na internetové adrese www.yogasurya.cz v sekci “Podmínky kurzů”. V případě rozporu mezi obecnými pravidly a pravidly uvedenými v této smlouvě, mají přednost pravidla uvedená ve smlouvě.
Účastník prohlašuje, že si důkladně pročetl a je seznámen se základními Smluvními podmínkami, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.yogasurya.cz v sekci “Podmínky kurzů” a se všemi pravidly a podmínkami, uvedenými na straně 1 a 2 této smlouvy.